هیئت مدیره

 

 

اعضای هیئت مدیره

 

نمایندگان اشخاص حقوقی

 

سمت اعضای هیئت مدیره

 

شرکت ساختمانی بانک ملت

 

 

 

 

شرکت چاپ بانک ملت

 

علی حسن زاده

 

عضو و نائب رئیس هیئت مدیره

 

شرکت گروه مالی ملت

 

علیرضا جلالی فراهانی

 

عضو هیئت مدیره

 

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

 

محمد صالحی تبار

 

عضو و رئیس هیئت مدیره

 

شرکت بهسازان ملت

 

مهدی پورستار

 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل