هیئت مدیره

 

 

اعضای هیئت مدیره

 

نمایندگان اشخاص حقوقی

 

سمت اعضای هیئت مدیره

 

شرکت ساختمانی بانک ملت

 

عبدالرسول کریمی یزدی

 

رییس هیئت مدیره

 

شرکت چاپ بانک ملت

 

 

 

 

 

شرکت گروه مالی ملت

 

علیرضا جلالی فراهانی

 

عضو هیئت مدیره

 

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

 

پیمان طوبائی

 

نایب رئیس هیات مدیره

 

شرکت بهسازان ملت

 

مهدی پورستار

 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل