معرفی بورس کالا

آشنایی با بورس کالا

 بورس های کالا و ابزارهای نوین مالی مورد استفاده در آنها را می توان آخرین زنجیره از فرآیند گسترش و توسعه بازارها دانست که در پاسخ به نیاز اقتصاد به افزایش شفافیت و اطلاع رسانی ، مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت ، سازماندهی بازارها در جهت ارتقاء کارایی و به بیان خلاصه کاهش هزینه های مبادله ، ظهور یافته اند.
فعالیت بورس کالا در ایران از شهریور سال 1382 با تاسیس بورس فلزات آغاز شده و با توسعه حوزه فعالیت هم اکنون با نام شرکت بورس کالای ایران محصولات بیش از 90 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی را در بخش کالاهای صنعتی (فلزات و سیمان) ، پتروشیمی ، کشاورزی و قراردادهای آتی کالا پذیرفته و مورد معامله قرار می دهد.

مزایای بورس کالا

معاملات در بورس کالا متشکل و سازمان یافته ، قانونمند ، قابل نظارت ، شفاف ، عادلانه ، رقابتی و کم هزینه است. در بورس امکان پوشش ریسک ، توزیع و انتقال ریسک وجود دارد. در بورس کیفیت  و کمیت کالا و مبلغ معامله و مدت معامله تضمین شده است. کشف قیمت در بورس کالا از طریق حراج حضوری و بصورت شفاف صورت گرفته و با حذف رانت باعث فسادزدایی از بازار معاملات می گردد . پذیرش کالا جهت فروش در بورس کالا منوط به داشتن استاندارد های اجباری برای آن کالا می باشد و از این راه کیفیت کالا در بورس تضمین می گردد. در بورس مبداء کالا مشخص و تضمین شده است. در مقایسه با تشریفات مناقصات و مزایدات سرعت انجام معاملات در بورس بسیار بالاتر بوده و جریان معاملات از امنیت کامل برخوردار است. در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله بورس دارای مراجع اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی بوده و سرعت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در مقایسه با دادگاه های عادی بالاتراست.

انواع معاملات

نقدی (Spot) :در این نوع معامله خریدار می بایست حداکثر تا 3 روز کاری پس از عقد معامله به تعهدات خود عمل نموده و قراداد را تسویه نماید. فروشنده نیز موظف است حداکثر تا 3 روز کاری پس از تسویه قرارداد کالای مورد معامله را آماده تحویل به خریدار نماید. درصورتیکه هر یک از طرفین از تعهدات خود نکول نمایند ، با هدف جبران خسارت طرف مقابل ، برابر مقررات و آئین نامه های بورس مشمول پرداخت جرائم مربوطه خواهند شد.
سلف (Forward) :قراردادی است که برای خرید یا فروش یک کالا و تحویل آن در زمان مشخص در آینده و با قیمت معین منعقد می شود و تمام بهای آن هنگام معامله بصورت نقدی و یا اعتباراسنادی پرداخت می شود.
نسیه (Credit):  قراردادی است که کالا توسط فروشنده بصورت فوری تحویل شده و بهای آن در تاریخ سررسید در آینده توسط خریدار پرداخت می شود.

دریافت کد معاملاتی در بورس کالا

الف – فرم درخواست كد مشتري تكميل شده كه به تأييد كارگزار رسيده است
ب – كپي اساسنامة شركت
ج – كپي روزنامة رسمي آخرين تغييرات شركت
       د-  کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
ه - اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی 
و – صور تهاي مالي آخرين دورة مالي شركت به همراه آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني
ز – كپي شناسنامة اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت
ح-ساير مدارك، مجوزها و مستندات مثبته در خصوص فعاليت مشتري در حوزه هاي مرتبط با كالاهاي پذيرفته شده حسب مصوبات؛
"كميتة پذيرش مشتري" كه طبق اين ضوابط در بورس تشكيل مي گردد.
بورس براساس مستندات فوق اقدام به ايجاد كد معاملاتي مينمايد. كدهاي معاملاتي صادره شامل انواع زير مي باشد:
   كد معاملاتي عام: كد معاملاتي است كه جهت خريد و فروش كالا يا گروه كالايي خاصي ايجاد نشده و دارندة آن مجاز است به شرط عدم وجود
محدوديت اعلامي جهت خريد كالا يا گروه كالايي خاصي در بورس، اقدام به خريد كلية كالاهاي پذيرفته شده در بورس نمايد.
  كد معاملاتي خاص گروه كالا: كد معاملاتي است كه جهت خريد و فروش يك گروه كالاي خاص ايجاد شده و دارندة آن مجاز است به شرط
عدم وجود محدودیت اعلامي جهت خريد يك كالاي خاص، از كلية كالاهاي پذيرفته شده آن گروه كالايي نيز خريد نمايد.
  كد معاملاتي خاص كالا: كد معاملاتي است كه جهت خريد يك يا چند كالاي خاص ايجاد شده و دارندة آن مجاز است كالا يا كالاهاي خاص را نيز خريد نمايد.
بورس براي كلية اشخاص حقوقي كه فرم درخواست اخذ كد و مستندات مربوطه را ارائه می نمايند، كد عام ايجادمینماید .
  جهت صدور "كد معاملاتي خاص گروه كالا" و "كد معاملاتي خاص كالا"، درخواست مشتري به همراه مستندات ارائه شده توسط بورس به
"  كميتة پذيرش مشتري" ارجاع و پس از تصويب كميته كد مورد نظر صادر مي گردد. زمان رسيدگي به درخواست های مشتريان توسط
"  كميته پذيرش مشتري" حداكثر 15 روز كاري خواهد بود.
ضوابط اجرايي "كميتة پذيرش مشتري" از جمله تعداد و تركيب اعضاء، نحوة تشكيل، رسميت يافتن، اتخاذ تصميم و مدارك و مستندات مورد نياز
  كميته به تصويب هيأت مديرة بورس خواهد رسيد.
 كميتة پذيرش مشتري مي تواند براي كدهاي معاملاتي خاص سقف خريد ساليانه تعيين نمايد، در اينصورت سقف خريد كد مذكور طي يكسال
نمي تواند از ميزان تعيين شده توسط كميته بيشتر گردد. بورس موظف است محدوديت مذكور را در سامانة معاملاتي خود اعمال و رعايت آن را كنترل نمايد.
بورس براساس سوابق معاملاتي خريداران و نحوة ايفاي تعهدات و ارزش معاملات نكول شدة ايشان مي تواند محدوديت يا ممنوعیت هایی بر
  روي كدهاي معاملاتي اعمال نمايد. نحوه و شرايط ايجاد محدوديت يا ممنوعيت موضوع اين تبصره طبق ضوابطي است كه به تصويب هيأت مديرة بورس
  مي رسد.

کارمزدها