شماره حساب های کارگزاری بانک ملت

 

 

ردیف

 

نام بانک 

 

شماره حساب 

 

شماره شبا

 

نام شعبه

 

کد شعبه

 

 1

 

ملت

 

1769218

 

 IR95-0120-0000-0000-0001-7692-18

 

بورس تهران

 

62059

 

2

 

ملت

 

7844447844

 

IR79-0120-0000-0000-7844-4478-44

 

برج آنا کیش

 

44222 

 

3

 

تجارت

 

0156356387

 

IR40-0180-0000-0000-0156-3563-87

 

کار

 

96

 

4

 

ملی

 

0103950641008

 

IR66-0170-0000-0010-3950-6410-08

 

بورس اوراق بهادار

 

695

 

5

 

شهر 

 

100840377625 

 

IR35-0610-0000-0010-0840-3776-25

 

آزادی-یادگار

 

218

 

6

 

سامان

 

849-40-192662-1

 

IR60-0560-0849-0400-0192-6620-01

 

سی تیر

 

849

 

مشتریان گرامی: لطفا در صورت واریز به هریک از شماره حساب های کارگزاری، نسبت به ارسال فیش به شماره  09394494773 اقدام فرمائید.      

در ضمن در فیش ارسالی نام و نام خانوادگی و کدملی حتما لحاظ گردد در غیر این صورت به فیش ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.