شماره حساب بورس انرژی

 

ردیف

نام بانک

شماره حساب

شماره شبا

نام شعبه

کد شعبه

1

ملت

4030853103

IR720120000000004030853103

بورس کالا

62117