شماره حساب‌ها

شماره حساب های کارگزاری بانک ملت

ردیفنام بانکنام شعبهکد شعبهشماره حسابشماره شبا
1ﭘﺎرﺳﻴﺎنطالقانی102020100930842600IR08-0540-1020-2010-0930-8426-00
2ﺗﺠﺎرتکار0960156356387IR40-0180-0000-0000-0156-3563-87
3دیوزرا01500105783309005IR17-0660-0000-0010-5783-3090-05
4سامانسرو849849401926621IR60-0560-0849-0400-0192-6620-01
5شهرآزادی یادگار2186100840377625IR35-0610-0000-0010-0840-3776-25
6رﺳﺎﻟﺖبانکداری اجتماعی متمرکز (بام)10910-5896923-1IR68-0700-0010-0022-5896-9230-01
7ملتبرج آنا کیش442227844447844IR79-0120-0000-0000-7844-4478-44
8ملتفلکه دوم صادقیه676949112229112IR36-0120-0000-0000-9112-2291-12
9ملتفلکه دوم صادقیه676941769218IR95-0120-0000-0000-0001-7692-18
10ملیخیابان پارک1830113724517005IR81-0170-0000-0011-3724-5170-05
11ملیبورس اوراق بهادار6950103950641008IR66-0170-0000-0010-3950-6410-08

مشتریان گرامی: لطفا در صورت واریز به هریک از شماره حساب های کارگزاری، نسبت به ارسال فیش به شماره  09394494773 اقدام فرمائید.      

 

در ضمن در فیش ارسالی نام و نام خانوادگی و کدملی حتما لحاظ گردد در غیر این صورت به فیش ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اسکرول به بالا