سجام و احراز هویت

با مراجعه به بخش ثبت نام در سامانه دارا به نشانی https://dara.csdiran.com/Sejam مراحل ثبت نام تصویر فوق را انجام دهید.